Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door ons tot stand gebrachte ontwerpen, verkopen of verhuringen evenals de door ons verleende diensten. Het plaatsen van een opdracht/order houdt voor de cliënt de automatische aanvaarding van deze voorwaarden in.
 • In geval van verhuring, met of zonder installatie, blijft het eigendomsrecht van alle documenten, plannen en maquettes, perspectieven of andere ter beschikking gestelde zaken integraal behouden door de verhuurder.
 • Met uitzondering van elk vrijblijvend voorontwerp zijn alle extra gevraagde tekeningen en 3D-voorstellen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat uit de ingewonnen informatie zou blijken dat de klant voldoende kredietwaardig is.
 • De verhuurder/verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde – zelfs mocht hij gedeeltelijk of volledig een bestelling hebben uitgevoerd – van de huurder/koper een betalingsgarantie te eisen of, in geval dat hij die niet kan bekomen, andere maatregelen te treffen, die hij in zijn belang nuttig acht. De aanvaarding van wissels of enig andere betalingswijze brengt geen schuldvernieuwing mede en geeft geen aanleiding tot wijziging van de clausules van de overeenkomst.
 • Elke wijziging of niet-verklaring van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verhuurder/verkoper.
 • De goederen, zelfs indien ze franco verkocht of verzonden worden, worden steeds vervoerd op risico van de huurder/koper die in geval van averij of schade, bij de aankomst van de goederen schriftelijk voorbehoud dient te maken bij de vervoerder. De vertraging van het vervoer van de goederen mag niet als voorwendsel aanzien worden om de betaling van de gefactureerde goederen te weigeren of uit te stellen. De door de huurder/koper voor geziene getekende en ondertekende strook van de leveringsbon zal door de verhuurder/verkoper aanzien worden als kwijting van de definitieve levering van de goederen.
 • De door de verhuurder/verkoper vermelde leveringstermijnen zijn benaderend en vrijblijvend. Het louter verstrijken ervan vernietigt de overeenkomst niet. In voorkomend geval is verbreking door de huurder/koper slechts mogelijk na voorafgaande, schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke leveringstermijn gegeven wordt. Dit zal echter geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Verpakkingen (dozen of kisten) vormen het voorwerp van een begroting en een afzonderlijke facturatie..
 • Om geldig te zijn dient elke klacht betreffende de goederen schriftelijk, per aangetekend schrijven, te worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. De klachten betreffende de facturen zijn slechts geldig indien ze binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum, kenbaar worden gemaakt bij aangetekend schrijven. Indien een klacht betreffende de goederen zou aanvaard worden, zal de verhuurder/verkoper zijn tussenkomst beperken tot de vervanging of de herstelling van de slecht bevonden goederen.
 • Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.
 • De koper, die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.850 euro. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar vermogen van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling kunnen de goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
 • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Wanneer de verkoper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 • Voor alle geschillen welke zijn ontstaan zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd, voor zoveel de wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgische Recht is van toepassing.